Πρακτική Ασκηση Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών της Σ.Α.Τ.Μ. άρχισε να υλοποιείται από τη δεκαετία του 1950, στο πλαίσιο των τότε «Μεγάλων Ασκήσεων Γεωδαισίας», υποχρεωτικού θερινού μαθήματος της Σχολής.

Με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκαν σε αυτή 5 μαθήματα στις περιοχές της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, τα οποία υπάρχουν και στο ισχύον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σ.Α.Τ.Μ. με τους τίτλους:

Ø             Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι : Υποχρεωτικό μάθημα, μετά το 4ο εξάμηνο / Εκπαιδευόμενοι φοιτητές ~150

Ø             Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ : Κατ’ εκλογή υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης του Τοπογράφου, μετά το 6ο εξάμηνο / Εκπαιδευόμενοι φοιτητές ~ 120

Ø             Μεγάλες Ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας : Μάθημα επιλογής μετά το 8ο εξάμηνο / Εκπαιδευόμενοι φοιτητές ~ 30

Ø             Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας : Μάθημα επιλογής μετά το 8ο εξάμηνο / Εκπαιδευόμενοι φοιτητές ~ 30

Ø             Μεγάλες Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης : Μάθημα επιλογής μετά το 8ο εξάμηνο / Εκπαιδευόμενοι φοιτητές ~ 10

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Πρακτική Ασκηση της Σ.Α.Τ.Μ. - Ε.Μ.Π. έχει μια ιδιαιτερότητα: Δε συνίσταται στη διοχέτευση φοιτητών σε κάποιες επιχειρήσεις, αλλά στη συλλογική δουλειά των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με σκοπό, όχι μόνο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αλλά και την προσφορά κοινωνικού έργου.

Το κύριο αντικείμενο της Πρακτικής Ασκησης είναι η πλήρης τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση οικισμών, προϋπόθεση για τη δημιουργία υπόβαθρου για πολεοδομικές, κυκλοφοριακές & υδραυλικές μελέτες, καθώς και για την ύπαρξη κτηματολογίου. Επίσης, προγραμματίζονται και εκτελούνται ειδικές γεωδαιτικές και φωτογραμμετρικές εργασίες για τη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων που απαιτούν έργα προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα (γεωδαιτικές εργασίες, τοπογραφικά & κτηματολογικά διαγράμματα & πίνακες, χάρτες, χωροσταθμικά και οριζοντιογραφικά δίκτυα και παντός είδους τελικά σχέδια και παράγωγα) παραδίδονται για χρήση, αφού ολοκληρωθούν και ελεγχθούν με ευθύνη των επιβλεπόντων εκπαιδευτών ώστε να είναι επαγγελματικών προδιαγραφών, στους ΟΤΑ ή άλλους τοπικούς φορείς των περιοχών όπου έχει διεξαχθεί η Πρακτική Άσκηση.  Αυτοί είναι συνήθως ακριτικοί (μικροί) Ο.Τ.Α. οι οποίοι δε διαθέτουν ούτε την τεχνογνωσία (μια και σ΄ αυτούς δε λειτουργούν τεχνικές υπηρεσίες), ούτε και τα κονδύλια για να πραγματοποιήσουν μόνοι τους τέτοιου είδους έργα υποδομής.  

Πολλά μικρά μέρη, όπως η Κίμωλος, η Τήλος κ.α., σήμερα διαθέτουν μια πλήρη σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων των οικισμών τους, σε κλίμακα 1:1000, που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της Σ.Α.Τ.Μ. Τα χρησιμοποιούν δε ήδη ως υπόβαθρο, η μεν Κίμωλος για τη σύνταξη του Κτηματολογίου των οικισμών της, η δε Τήλος για πολεοδομικές και κυκλοφοριακές μελέτες.

Ενδεικτικά, η Πρακτική Ασκηση της Σ.Α.Τ.Μ. έχει πραγματοποιηθεί κατά καιρούς σε περιοχές όπως:

-          Καρπενήσι: 1976, 1977, 1978

-          Λευκάδα: 1979

-          Καστελόριζο: 1984

-          Κάλυμνος: 1985, 1986

-          Ψέριμος: 1985, 1986

-          Κάσος: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992

-          Κίμωλος: 1992, 1993, 1994,1995

Από το 1996 και μετά, η Πρακτική Ασκηση της Σ.Α.Τ.Μ. χρηματοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η έκτοτε Πρακτική Ασκηση της Σ.Α.Τ.Μ. (θέματα, αριθμός εκπαιδευόμενων φοιτητών, οργανισμοί που συνεργάστηκαν) σε περιοχές εκτός Αττικής. Ταυτόχρονα, υπήρχε και ένας αριθμός φοιτητών (περίπου 150 ανά έτος) που εκπαιδεύτηκαν εντός Αθηνών.

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 

 

 

ΟΤΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 96

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

97

 

10

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση του οικισμού «Χωριό» και η δημιουργία όλων των απαραίτητων τοπογραφικών δικτύων.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 97

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

113

 

9

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση των οικισμών «Ψάθη» και «Καρά» και η δημιουργία όλων των απαραίτητων τοπογραφικών δικτύων.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 97

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

12

 

2

Η αποτύπωση – γεωμετρική τεκμηρίωση με επίγεια φωτογραμμετρική μεθοδολογία μνημείων στο «Χωριό».

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 97

 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

5

 

2

Μετρήσεις γεωδαιτικών δικτύων με GPS για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του στερεού φλοιού της γης στην ελληνική επικράτεια.

 

ΜΑΙΟΣ 98

 

ΜΕΤΣΟΒΟ

 

 

3

 

3

Η ίδρυση αστικού δικτύου κατακόρυφου ελέγχου.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 98

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

63

 

7

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση του οικισμού «Λιβάδια» και η δημιουργία όλων των απαραίτητων τοπογραφικών δικτύων.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 98

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

44

 

5

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση του οικισμού «Αλίκη» και η δημιουργία όλων των απαραίτητων τοπογραφικών δικτύων.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 98

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

16

 

2

Η αποτύπωση – γεωμετρική τεκμηρίωση με επίγεια φωτογραμμετρική μεθοδολογία βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων που βρίσκονται στο «Χωριό» Κιμώλου.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 98

 

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

 

3

 

1

Η αποτύπωση – γεωμετρική τεκμηρίωση με επίγεια φωτογραμμετρική μεθοδολογία μνημείων που βρίσκονται στον Άγιο Ευστράτιο.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 98

 

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

10

 

1

Μετρήσεις γεωδαιτικών δικτύων με GPS για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του στερεού φλοιού της γης στην ελληνική επικράτεια.

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 98

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

 

 

1

 

1

Ο έλεγχος με τηλεπισκόπηση αροτριαίων καλλιεργειών και βοσκοτόπων.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 98

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

 

4

 

1

Η χρησιμοποίηση μεθόδων ψηφιακής τηλεπισκόπησης για την επεξεργασία δεδομένων υψηλής διακριτικής ανάλυσης για αστικές περιοχές.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 99

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 

 

3

 

1

Η γεωμετρική τεκμηρίωση της Ι. Μονής του Προφήτη Ηλία της Βίτσας του Κεντρικού Ζαγορίου.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 99

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

 

5

 

1

Η αξιοποίηση γεωδαιτικών μετρήσεων με το σύστημα εντοπισμού GPS και τη μέθοδο ειδικής υψομετρίας στον υψομετρικό και τεκτονικό έλεγχο της περιοχής.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 99

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

3

 

1

Η υψομετρική σύνδεση Κιμώλου-Μήλου

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 99

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

95

 

9

Τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:1000 τμημάτων των οικισμών Λιβάδια και Εριστος.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 99

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

 

 

3

 

1

Η αποτύπωση του Βυζαντινού Κάστρου και της Εκκλησίας των Πέντε Μαρτύρων.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 

 

2

 

1

Η γεωμετρική τεκμηρίωση παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

11

 

3

Η αποτύπωση των λατομείων του Πεντελικού Ορους.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

2

 

1

Η μέτρηση στοιχείων γεωδαιτικών δικτύων με σκοπό την παρακολούθηση τυχόν μικρομετακινήσεων στην περιοχή του ρήγματος της Αταλάντης.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

 

2

 

1

 

 

Η σύγκριση και αξιολόγηση διαφόρων τηλεσκοπικών απεικονίσεων για τη χαρτογράφηση συγκεκριμένων καλλιεργειών στον ελληνικό χώρο.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

 

 

1

1

 

Μορφολογικές επεξεργασίες δορυφορικών εικόνων στα λογισμικά TNTMIPS & MATLAB.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε.

 

1

 

1

 

 

 

Έλεγχοι με τηλεπισκόπηση αροτριαίων εκτάσεων και βοσκοτόπων στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

ΓΕΩΜΕΤ Ε.Π.Ε.

 

1

1

Η τηλεσκοπική ενημέρωση χαρτών σεισμικής επικινδυνότητας (Πρόγραμμα SISMOSAT).

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 99

 

Z / Ι IMAZING ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 

2

1

Η πολυφασματική τηλεσκοπική ανάλυση εικόνων spot & landsat7 από την περιοχή του Πύργου Ηλείας.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 00

 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

3

 

1

Η ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα τζαμιά της πόλης των Ιωαννίνων καθώς και η αναπαράσταση των μιναρέδων τους.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 00

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

3

 

1

Η αποτύπωση των ναυαγίων των σαρκοφάγων και κιόνων στη νήσο Σαπιέντζα Μεθώνης.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 00

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

 

11

 

3

Η αποτύπωση των λατομείων του Πεντελικού Ορους.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 00

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

102

 

12

Τοπογραφικές και κτηματογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:1000 τμημάτων των οικισμών Λιβάδια και Αγ. Αντώνιος.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 00

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

2

 

1

Η αποτύπωση – γεωμετρική τεκμηρίωση με επίγεια φωτογραμμετρική μεθοδολογία μνημείων που βρίσκονται στην Τήλο.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

 

3

 

1

Η εγκατάσταση πεδίου γεωμετρικού ελέγχου των σιδηροτροχιών των γερανών και γερανογεφυρών των Ναυπηγείων.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΄00

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

 

 

3

 

1

Η μελέτη μετακινήσεων του φέροντα οργανισμού του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΜΑΡΚΑΤ Α.Τ.Ε.

 

1

 

1

Σύστημα παρακολούθησης της αποκατάστασης των ζημιών του σεισμού της 07.09.99 στην περιοχή Δροσούπολη του Δήμου Άνω Λιοσίων

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε.

 

1

 

1

 

Η τυποποίηση κατολισθήσεων και των φωτοερμηνευτικών τους χαρακτηριστικών μέσω δημιουργίας βάσης γνώσης σε περιβάλλον Έμπειρου Συστήματος.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε.

 

2

1

Κλίμακα φωτοερμηνευτικής διαβάθμισης παγχρωματικών και πολυφασματικών εικόνων σε εθνικό επίπεδο.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΚΛΕΟΣ Α.Ε.

 

1

1

Προχωρημένες τεχνικές προεπεξεργασίες πολυφασματικών εικόνων τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον TNTMIPS.

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

ΚΛΕΟΣ Α.Ε.

 

1

 

1

Η δημιουργία φωτοερμηνευτικού κλειδιού σε περιβάλλον Έμπειρου Συστήματος.

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

 

ΚΛΕΟΣ Α.Ε.

 

 

1

1

Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων στην ψηφιακή ταξινόμηση πολυφασματικών εικόνων τηλεπισκόπησης στο λογισμικό TNTMIPS.

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 00

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ

 

 

 

 

2

1

Η αποτύπωση του παλαιού οικισμού της Παλαιοχώρας Αιγίνης, η γεωμετρική τεκμηρίωση μεμονωμένων μνημείων καθώς και η ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εν λόγω περιοχή.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 01

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

39

6

Η τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 01

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

22

3

Η τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Λιβάδια».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 01

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

31

5

Η τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Έριστος».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 01

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

4

1

Η γεωμετρική τεκμηρίωση με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας μνημείων στο Μικρό Χωριό.

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ΄01

 

ΚΑΕΠΚΑ

 

 

2

1

Η γεωμετρική τεκμηρίωση του Άσπρου Πύργου Σερίφου.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 02

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

39

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 02

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

57

9

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Έριστος».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 02

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

3

1

Η ίδρυση φωτοσταθερών σημείων με δορυφορική τεχνολογία (GPS) στην περιοχή των Λιβαδιών.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 03

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

45

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 03

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

56

7

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Έριστος».

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 03

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

 

14

 

1

Η γεωμετρική τεκμηρίωση με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονα.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 04

 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

45

7

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 04

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

55

 

5

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Έριστος».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 05

 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

42

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 05

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

51

6

 

 

 

 

 

 

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση του τελευταίου μέρους του οικισμού «Έριστος»,η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση του οικισμού «Άγιος Αντώνιος» και η αρχή της χαρτογράφησης και κτηματογραφικής αποτύπωσης του οικισμού «Μεγάλο Χωριό»

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 05

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

12

2

Η φωτογραμμετρική αποτύπωση της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονα.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 06

 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

39

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 06

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

36

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μεγάλο Χωριό».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 06

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

3

1

Παραγωγή ορθοφωτογραφίας στην ευρύτερη περιοχή του «Μεγάλου Χωριού».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 07

 

 

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

38

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μανδράκι».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 07

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

43

6

Η χαρτογράφηση και κτηματογραφική αποτύπωση μέρους του οικισμού «Μεγάλο Χωριό».

 

ΙΟΥΛΙΟΣ΄07

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

 

20

2

Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις στους οικισμούς «Μεγάλο Χωριό», «Λειβάδια» και «Έριστος».