Το εργαστήριο έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της εποπτείας της ροής των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών "Υδατικοί Πόροι". Τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου διδάσκουν, και επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές, τα μαθήματα που ακολουθούν:

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Τεχνική Υδρολογία

Υδραυλικά Έργα

Εγγειοβελτιωτικά Εργα

Ροή σε Πορώδες Μέσο

Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

Διευθετήσεις Υδατορευμάτων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Μάθημα - Θέμα)
 
 

          Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου διδάσκουν τα μαθήματα:

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Προχωρημένη Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

Αρδευτικά και Στραγγιστικά Έργα
 

για το Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων", ενώ για το Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" τα μαθήματα:

Υπόγεια νερά

Διαχείριση Υδατικών Πόρων


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα επικοινωνήστε με το  Εργαστήριο Ε.Ε.Δ.Υ.Π.

© 1999  Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων