Οι κατολισθήσεις αποτελούν φυσικά φαινόμενα, με συνέπειες καταστροφικές για το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Η κατανόηση του φαινομένου είναι σημαντική για την πρόβλεψη και την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας..

 

Εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών κινδύνων και είναι απόρροια κατάλυσης ισορροπίας εδαφικών ή βραχωδών πρανών φυσικών και τεχνητών.

 

Η μετάβαση από την κατάσταση της οριακής ισορροπίας στην αστάθεια οφείλεται στην συνδυασμένη δράση πολλών παραγόντων. Οι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην εκδήλωση των κατολισθήσεων διαχωρίζονται σε γενεσιουργές αιτίες οι οποίες προετοιμάζουν την αλλαγή στο καθεστώς ευστάθειας και σε γενεσιουργές αιτίες οι οποίες δίνουν το έναυσμα της κίνησης

 

Η σεισμική δράση και ο υετός συνεισφέρουν και προς τις δύο κατευθύνσεις και λειτουργούν άλλοτε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή περιοδικά.

 

Ο προσδιορισμός του κινδύνου έναντι κατολίσθησης αποτελεί δύσκολο πρόβλημα λόγω της πολυπλοκότητας του φυσικού συστήματος και της δυσκολίας προσδιορισμού των απαραίτητων δεδομένων εισόδου στην ανάλυση.

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠ. ΕΘ.Π. Θ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Σκοπός της Έρευνας είναι η εύρεση βέλτιστων μοντέλων συσχέτισης μεταξύ του κινδύνου έναντι κατολίσθησης και της έντασης του υετού και της σεισμικής δράσης.

 

Η έρευνα γίνεται με παράλληλη εφαρμογή μεθοδολογιών πληροφορικής και υπολογιστικής μηχανικής που εξυπηρετούν την κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στόχος είναι η αναζήτηση νέας γνώσης μέσα από μεγάλες βάσεις δεδομένων (data mining) καθώς και η διερεύνηση της συμμετοχής των παραμέτρων της σεισμικής δράσης και του υετού με μεθόδους Tεχνητών Nευρωνικών Dικτύων (ΤΝΔ).

Τα στοιχεία αυτά, οι σχέσεις και οι κανόνες που θα προκύψουν από την  παραπάνω διερεύνηση θα χρησιμοποιηθούν στις υπολογιστικές μεθόδους.

 

Παράλληλα, εφαρμόζοντας αναλυτικές μεθόδους και αναπτύσσοντας κατάλληλους αλγορίθμους εξάγονται αριθμητικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούν σε αναμενόμενες μετατοπίσεις, επί-τόπου τάσεις καθώς και μηχανισμούς αστοχίας.

 

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν άμεση εποπτεία του φυσικού προβλήματος και ως υπολογιστικές προσομοιώσεις ανατροφοδοτούν τα ΤΝΔ.

 

Κρίσιμο για το ερευνητικό έργο, θεωρείται η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο επιλεγμένων θέσεων ενεργών κατολισθήσεων με δορυφορικές (GPS) και επίγειες γεωδαιτικές μεθόδους.

 

Η εφαρμογή των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ) θεωρείται σημαντική καθώς θα αποτελέσουν το περιβάλλον διεπαφής και επικοινωνίας των μεθοδολογιών πληροφορικής και θα προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την υποδοχή των επεξεργασμένων δεδομένων ή αποτελεσμάτων από τα ΤΝΔ και τις αναλυτικές μεθόδους, για τη δημιουργία χαρτών εκτίμησης κινδύνου.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II  -
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

Κατηγορία Πράξης 2.6.1.ιγ

 

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια σε Θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ.  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων
και Προληπτικού Σχεδιασμού

Κατολισθήση στην περιοχή La Conchita, California, January 10, 2005, By Randall W. Jibson

Περιπτώσεις διάβρωσης του εδάφους,  Ν. Καρδίτσας.

Διάβρωση όχθης ποταμού (Χειμώνας 2003-2004).

Κατολισθήσεις στον δρόμο Σαραντάπορο-Νεράιδα, Ν. Καρδίτσας (Χειμώνας 2004-5).
Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν ευγενικά από τον κ. Δημήτριο Τσούκη, Μηχανικό της Νομαρχίας Καρδίτσας.