Η Μέθοδος των Καυστικών

Εφαρμογή της Μεθόδου των Καυστικών για τη μελέτη της διάδοσης ρωγμής υπό θλιπτικό τασικό πεδίο.
  1. Καυστικές εγκοπής και ρωγμής προ της διάδοσης.
  2. Καυστικές διάδοσης από το άκρο της ρωγμής.
  3. Γεωμετρία ρωγμών που προέκυψαν από διάδοση αρχικής ρωγμής και εγκοπής.
Μη γραμμική συμπεριφορά ρωγμής θλιβόμενης κατά τον άξονά της.
Καυστικές ρωγμών θλιβόμενων κατά τον άξονά τους. Αστάθεια των τοιχωμάτων.