6ο ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΝΩΣΗΣ

 

An e-Repository of Geosciences-based Content

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δεληκαράογλου Δημήτρης

 

 

Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του Αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών είναι το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα υποστηρίξει τόσο τα επί μέρους νέα και αναδιαρθρωμένα μαθήματα, όσο και αυτή καθεαυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εκπαιδευτικό υλικό - εκτός από την παραδοσιακή μορφή των βιβλίων/ σημειώσεων των μαθημάτων - θα συνοδεύεται από κατάλληλα εργαλεία εκμάθησης τα οποία στηρίζονται στην τεχνολογίες του δικτύου και της αλληλεπιδρούσης επικοινωνίας. Τα εργαλεία θα χρησιμοποιούν ως βασικό πυρήνα, την «Ψηφιακή Βάση Διαχείρισης Γεωγνώσης» που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του ΠΕ6. Η «Ψηφιακή Βάση Διαχείρισης Γεωγνώσης» όπως αναλύεται διεξοδικά στο αντίστοιχο πακέτο εργασίας, υλοποιείται ως μια Διαδικτυακή αποθήκη εκπαιδευτικού υλικού Γεωεπιστημών με όλα τα χαρακτηριστικά μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης (Digital Library). Το υλικό αυτό θα έχει δυναμικό χαρακτήρα τόσο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης [συνεχής ενημέρωση,  εμπλουτισμός] όσο και τον τρόπο διαχείρισής του ο οποίος θα ενσωματώνει τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, παράστασης και διαχείρισης γνώσης, καταλογογράφησης και δυναμικής αναζήτησης.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II
"ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ.Α.Τ.Μ.-Ε.Μ.Π."

Αρχική σελίδα

Περιγραφή

Πακέτα Εργασίας
1 2 3 4 5 6 7

Ανακοινώσεις

Μόνο για μέληΕΠΕΑΕΚ ΙΙ


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΣΧΟΛΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ