ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

 

 1. Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου

Διδάσκοντες            Καθ. Κ. Κουτσόπουλος
                                   Δρ. Θωμάς Χατζηχρήστος (ΕΕΔΙΠ)
                                   Αθανασία Δάρρα. (ΕΕΔΙΠ)

Υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου με 2 ώρες θεωρητική διδασκαλία και 2 ώρες ασκήσεις.

Σκοπός: Το μάθημα της Γεωγραφίας προσπαθεί να παρουσιάσει όλο το φάσμα της σύγχρονης Ανθρωπο-Γεωγραφας. Ο σχεδιασμός και η παρουσίασή του έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει σε επαφή το σπουδαστή, που δεν έχει προηγούμενη γεωγραφική εκπαίδευση, με ένα πεδίο που συνεχώς διευρύνεται και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύγχρονο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
Η Γεωγραφία, προσεκτικά τοποθετημένη ανάμεσα στις φυσικές, κοινωνικές αλλά και στις εφαρμοσμένες επιστήμες, προκαλεί τους σπουδαστές να εγκαταλείψουν τις γνώριμες, αλλά όχι πάντα ορθές αντιλήψεις γι’ αυτήν και να εστιάσουν την προσοχή τους στις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος, στις χωρικές τους συνέπειες και στις προκύπτουσες νέες περιφερειακές δομές που έχουν παρουσιαστεί σε παγκόσμια κλίμακα.

Βοηθήματα: Κ. Κουτσόπουλος, Γεωγραφία: Μεθοδολογία και Μέθοδοι Ανάλυσης Χώρου, Αθήνα: Συμμετρία, 2000
 

 2. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διδάσκοντες:             Καθ. Κ. Κουτσόπουλος,
                                   Δρ. Θωμάς Χατζηχρήστος (ΕΕΔΙΠ)
                                   Αθανασία Δάρρα (ΕΕΔΙΠ)
                                   Ν. Ανδρουλακάκης(ΥΔ)

Μάθημα εμβάθυνσης περιφερειακού-αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του 5ου εξαμήνου με 2 ώρες θεωρητική διδασκαλία και 2 ώρες ασκήσεις.

Σκοπός: Το μάθημα «Εφαρμογές Γ.Σ.Π.» αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης εφαρμογής της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση χώρου που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση στο Σχεδιασμό. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρουσίασή τους έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν σε επαφή το σπουδαστή με μια τυπική εφαρμογή τους και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το  σύγχρονο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.
Δεδομένου ότι τα Γ.Σ.Π. είναι ένα σύνολο εργαλείων που αναφέρονται στην εισαγωγή, στη διαχείριση, στην ανάλυση και την απεικόνιση των δεδομένων, το μάθημα προκαλεί τους σπουδαστές να εστιάσουν την προσοχή τους στην εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων των Γ.Σ.Π. στο Σχεδιασμό του Χώρου, σε όλα του τα στάδια.

Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 •  Να αυξήσει την κατανόηση των σταδίων μιας τυπικής μελέτης που υλοποιείται με Γ.Σ.Π.
 • Να τονίσει τη χρησιμότητα της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση και στο Σχεδιασμό, καθώς και να θίξει πιθανές τάσεις εξέλιξής τους.
 • Να εστιάσει στα αναλυτικά εργαλεία των Γ.Σ.Π., τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια μελέτη Σχεδιασμού του Χώρου.
 • Γενικά, να συμβάλλει στην εξοικείωση με τα Γ.Σ.Π., μέσα από την εκμάθηση ενός δημοφιλούς πακέτου λογισμικού (ARCGIS).

Το μάθημα καλύπτεται με Διαλέξεις Θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις. Στα πλαίσια των ασκήσεων και της εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις του μαθήματος, θα εκπονηθεί ένα σπονδυλωτό θέμα από κάθε φοιτητή με αντικείμενο τη χωροθέτηση ενός εργαστηρίου στην περιοχή ενός Νομού.

Βοηθήματα:     Κουτσόπουλος,Κ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυσης Χώρου, Αθήνα 2002.

                        Κουτσόπουλος K, Ν.Ανδρουλακάκης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με χρή ση του λογισμικού  ArcGIS, Αθήνα 2003.
 

3. Κοινωνική Γεωγραφία

Διδάσκοντες:              Καθ. Κ. Κουτσόπουλος,

Μάθημα εμβάθυνσης περιφερειακού-αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του 3ου εξαμήνου με 2 ώρες θεωρητική διδασκαλία και ασκήσεις.

Γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 •  Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Κοινωνικής Γεωγραφίας
 • Να αναπτύξουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον γεωγραφικό χώρο και σε κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κοινωνικών ομάδων.
 •  Να διαμορφώσουν την ικανότητα να προβλέπουν-προγραμματίζουν την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη μιας γεωγραφικής περιοχής βάσει συγκεκριμένων δεδομένων.

Βοηθήματα: Αγγελίδης, Κ., Πολιτική Προγραμματισμού των Υποδομών, Αθήνα: Εκδ. Σταμούλης, 1999.
 

4. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Διδάσκοντες:          Καθ. Κ. Κουτσόπουλος,
                                   Δρ. Θωμάς Χατζηχρήστος

Μάθημα εμβάθυνσης περιφερειακού-αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του 5ου εξαμήνου Μεταλλειολόγων Μηχανικών (μάθημα επιλογής) με 2 ώρες θεωρητική διδασκαλία και 2 ώρες ασκήσεις.

Σκοπός: Το μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια ολοκληρωμένης εφαρμογής της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση χώρου που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για περιβαλλοντολογικές μελέτες και εφαρμογές μεταλλειοκτησίας . Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παρουσίασή τους έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν σε επαφή το σπουδαστή με μια τυπική εφαρμογή τους και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το  σύγχρονο Μεταλλειολόγο Μηχανικό.Δεδομένου ότι τα Γ.Σ.Π. είναι ένα σύνολο εργαλείων που αναφέρονται στην εισαγωγή, στη διαχείριση, στην ανάλυση και την απεικόνιση των δεδομένων, το μάθημα προκαλεί τους σπουδαστές να εστιάσουν την προσοχή τους στην εφαρμογή των διαφόρων εργαλείων των Γ.Σ.Π. στο Σχεδιασμό του Χώρου, σε όλα του τα στάδια.

Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Να αυξήσει την κατανόηση των σταδίων μιας τυπικής μελέτης που υλοποιείται με Γ.Σ.Π.
 • Να τονίσει τη χρησιμότητα της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. στην ανάλυση και στο Σχεδιασμό, καθώς και να θίξει πιθανές τάσεις εξέλιξής τους.
 • Να εστιάσει στα αναλυτικά εργαλεία των Γ.Σ.Π., τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια μελέτη Σχεδιασμού του Χώρου.
 • Γενικά, να συμβάλλει στην εξοικείωση με τα Γ.Σ.Π., μέσα από την εκμάθηση ενός δημοφιλούς πακέτου λογισμικού (ARCGIS).

Το μάθημα καλύπτεται με Διαλέξεις Θεωρίας και Εργαστηριακές Ασκήσεις. Στα πλαίσια των ασκήσεων και της εφαρμογής των μεθόδων και τεχνικών που θα παρουσιαστούν στις διαλέξεις του μαθήματος, θα εκπονηθεί ένα σπονδυλωτό θέμα από κάθε φοιτητή με αντικείμενο την επίλυση ενός περιβαλλοντολογικού προβλήματος

Βοηθήματα:  Κουτσόπουλος, Κ., Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυσης Χώρου, Αθήνα 2002.
 K. Κουτσόπουλος, Ν.Ανδρουλακάκης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με χρήση του λογισμικού  ArcGIS, Αθήνα 2003.


Παρατηρήσεις για την σελίδα
 

Copyright © 2004