ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Σ ΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
(2 ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 1 εσωτερικού και 1 εξωτερικού)
ΑΚ. ΕΤΟΣ 2010-11
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ:
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ


Νέο: Κατάλογος Επιλεγέντων Υποψηφίων του ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" Για Το Ακ. Έτος 2010-2011


"Κατεβάστε" τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή MS-Word, δίνοντας κλικ εδώ

Αίτηση Υποψηφιότητας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Φόρμα Συστατικής Επιστολής

 

 

 

 


 

. ΣΚΟΠΟΣ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (ΜΜΜ) οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 1999 Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο Γεωπληροφορική.

Το ΔΠΜΣ έχει σαν στόχο την διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, αφ’ενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφ’ετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.


 
. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοίκηση Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΔΠΜΣ, την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισμό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Επίσης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο κανόνων και Οδηγών Σπουδών των Προγραμμάτων, που εισηγούνται οι ΕΔΕ, επεξεργάζεται η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.-Μ.Σ.) του ΕΜΠ και εγκρίνει η Σύγκλητος.

Τα Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής είναι:

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.


Οργάνωση του ΔΠΜΣ

Οι σπουδές του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης-ΜΔΕ) περιλαμβάνουν μαθήματα κορμού και εξειδίκευσης, τα οποία αναπτύσσονται σε δύο τετράμηνα συστηματικών σπουδών και ένα (1) τετράμηνο ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας, ή (σε ιδιαίτερες μόνο περιπτώσεις) σε τέσσερα (4) τετράμηνα συστηματικών σπουδών χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων των προηγουμένων τετραμήνων και διαρκεί τουλάχιστον ένα τετράμηνο.

Για το ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε οκτώ (8) μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) επιλέγονται από τα μαθήματα κορμού και τέσσερα (4) από τα μαθήματα εξειδίκευσης. Η ΕΔΕ καθορίζει τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για την ειδική περίπτωση παρακολούθησης τεσσάρων τετραμήνων συστηματικών σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.


Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ένα ημερολογιακό έτος (3 τετράμηνα) από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλ. χωρίς την παρακολούθηση των μη παράλληλων-προαπαιτούμενων). Παράταση των προθεσμιών αυτών γενικώς δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί μικρή παράταση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.


Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθμολογία μαθημάτων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τριας, η ΕΔΕ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων μετά από σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος. Ο/Η Μ.Φ. έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος δεν προκύπτει υποχρεωτικά από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του τετραμήνου. Η ΕΔΕ μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδεχθεί  έκτακτη επιπλέον εξέταση στο 1/4 των μαθημάτων των κατά μέγιστο, ανά διδακτικό τετράμηνο, εφόσον δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο/η Μ.Φ. για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.  Στις περιπτώσεις διαπανεπιστημιακών ΠΜΣ, σύμφωνα και με την παρ. 2.4., και εφόσον δεν είναι χρονικά δυνατή η επανεγγραφή επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση μια και μόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, προσδιοριζόμενη σε κατάλληλο χρόνο από την Ε.Δ.Ε..

Αν ο Μ.Φ. έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή του, εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΕΔΕ.


Μεταπτυχιακή εργασία - Απονομή και βαθμός ΜΔΕ

Η ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει μετά το τέλος του 2ου τετραμήνου του πρώτου έτους σπουδών. με την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα  μεταπτυχιακά μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ..

Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων, από τριμελή επιτροπή που περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την ΕΔΕ. Βαθμός προαγωγής: 5,5. Η μεταπτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα, και περιλαμβάνει οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του 3ου τετραμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα  και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο Μ.Φ. παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί. Κατ΄ εξαίρεση, αν κάποιος ΜΦ έχει βαθμό 4 σε ένα μόνο από τα μαθήματα και ο μέσος όρος των λοιπών μαθημάτων είναι υψηλός πάνω από όριο οριζόμενο από την ΕΔΕ, η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την απονομή του ΜΔΕ, μετά από έγκριση των ΓΣΕΣ και ανακοίνωση στη Σύγκλητο.

Μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο καταρτίζεται από το γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών των Διοικητικών Υπηρεσιών (Γραμματειών) του συντονίζοντος Τμήματος για τους Μ.Φ., πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις υποχρεώσεις μαθημάτων για ΠΜΜΣ ή τις συνολικές υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ για το ΜΔΕ, στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Ο γενικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες, ενός τετραμήνου μαθημάτων, π.χ., για 8 μεταπτυχιακά μαθήματα: Βαθμός ΜΔΕ = (άθροισμα βαθμών 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων + Τετραπλάσιο βαθμού μεταπτυχιακής εργασίας): 12
 


Διδάσκοντες - Προσωπικό του ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» προέρχονται κυρίως από τους αρμόδιους τομείς των συνεργαζόμενων Σχολών του ΕΜΠ, αλλά και από άλλους τομείς σχετικών Πανεπιστημιακών Σχολών των ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από πρόσκληση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ ανατίθεται με απόφαση της ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των αρμοδίων τομέων και σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ της οικείας Σχολής.
 


Ο Σύμβουλος των μεταπτυχιακών σπουδών

Ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων, η ΕΔΕ ορίζει για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή/τρια ένα Σύμβουλο, ανάλογα με την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο ΜΦ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη Δ.Δ. ή το ΜΔΕ ο σύμβουλος συνεργάζεται και κατευθύνει τον ΜΦ στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων - εκτός των υποχρεωτικών - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων στα οποία εγγράφεται ο ΜΦ στην αρχή του κάθε τετραμήνου. Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του ΜΦ στο Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται και εισηγείται προς την ΕΔΕ σχετικά με την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για διδακτορικό. Ο σύμβουλος δεν ταυτίζεται κατ΄ ανάγκη με τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας. Ως σύμβουλοι μπορούν να οριστούν κατ΄ αρχήν όλα τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ..

Για τους εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες των συνεργαζόμενων Σχολών, που εντάσσονται στο Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή τους, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του προγράμματος, ορίζεται ως σύμβουλος ο ήδη επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής τους.
 


Οικονομική Βοήθεια στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων των Υποψηφίων Διδακτόρων) είναι δυνατό να παρέχουν αμειβόμενη εργασία υποστήριξης μαθημάτων ή ερευνητικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων μετά από έγκριση της ΕΔΕ και σύμφωνα με τον κανονισμό της Συγκλήτου.


Μετάβαση στο Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών

Οι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), σε μία από τις συνεργαζόμενες ή άλλες Σχολές. Η ΕΔΕ αξιολογεί και εισηγείται στην αρμόδια Σχολή την επιλογή υποψηφίων από το Πρόγραμμα ΜΔΕ για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή κατόχου ΜΔΕ ως υποψήφιου διδάκτορα (Υ.Δ.) είναι:
(α) θετική εισήγηση της ΕΔΕ προς την αρμόδια Σχολή, και
(β) αξιολόγηση και υπό προϋποθέσεις αποδοχή της Σχολής.
Μετά τη θετική αξιολόγηση της Σχολής και την έγκριση από τη ΓΣΕΣ της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Σχολή. Στη συνέχεια, για τις σπουδές του εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα για τις μεταπτυχιακές σπουδές (ΔΔ) στην αρμόδια Σχολή.


 

. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο αριθμός των εγγραφόμενων κάθε χρόνο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40), ενώ το ποσοστό των διαφόρων κατηγοριών καθώς και ο ακριβής αριθμός εισακτέων θα αποφασίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν κατ' ελάχιστο 20 φοιτητές.

Στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, κυρίως Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και:

Γίνονται ακόμη δεκτές προς κρίση, αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ΑΕΙ. Υποχρεούνται όμως να καταθέτουν επίσημο έγγραφο, που να βεβαιώνει την απόκτηση του πτυχίου ή διπλώματός τους πριν από την ημερομηνία της τελικής εισήγησης της επιτροπής επιλογής, η οποία θα καθορίζεται στην πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ (ΕΜΠ, κτίριο Λαμπαδαρίου, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2010.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 12 § 2α και β του Ν. 2083/92, τις γενικές προδιαγραφές του ΕΜΠ στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών (Αρθρο 7 ΕΚΛ ΕΜΠ) και τις επιπλέον προϋποθέσεις, τις οποίες καθορίζει η ΕΔΕ. Η ΕΔΕ καθορίζει με απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή.

Η επιλογή των εισακτέων στον Κύκλο ΜΔΕ γίνεται από επιτροπή διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, που συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.
 
  
. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των Μεταπτυχιακών Τίτλων ορίζονται ως εξής:

Κάθε τετράμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Κάθε φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) μαθήματα ανά τετράμηνο, τα οποία επιλέγει σε συνεργασία με το σύμβουλο σπουδών. όπως καθορίζεται από το Πρόγραμμα.


Προαπαιτούμενα μαθήματα

Σε περίπτωση που αυτά απαιτούνται, επιλέγονται κατά περίπτωση από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζόμενων Σχολών. Σε ειδικότητες μη άμεσα συγγενείς με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι δυνατόν μετά από κατά περίπτωση αξιολόγηση να απαιτηθεί η παρακολούθηση πρόσθετων προπαρασκευαστικών μαθημάτων από το προπτυχιακό πρόγραμμα.


Μεταπτυχιακά μαθήματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

1. Μαθήματα Κορμού
2. Μαθήματα Εξειδίκευσης
3. Μεταπτυχιακά Σεμινάρια
4. Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία
Οι απαιτήσεις του Προγράμματος στον προδιαγραφόμενο χρόνο προϋποθέτουν πλήρη απασχόληση για την παρακολούθηση των μαθημάτων, την εκπόνηση θεμάτων και εργασιών και την απαιτούμενη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων (εργαστηρίων, σεμιναρίων), καθώς και όλων των σχετικών εκδηλώσεων είναι υποχρεωτική. Αν κάποιος σπουδαστής απουσιάσει σε περισσότερες από το 1/4 των διαλέξεων, έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια του ΔΠΜΣ ορίζεται από τη ΕΔΕ ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων, σχετικού επιστημονικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό πεδίο «Γεωπληροφορική» απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και της Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Γνωστικές περιοχές και μαθήματα μπορούν να τροποποιούνται χωρίς να μεταβάλλεται η φυσιογνωμία του Προγράμματος. Ο κατάλογος των μαθημάτων που έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ακολουθεί παρακάτω. Ειδικά για τα μαθήματα εξειδίκευσης, οι επιλογές των μεταπτυχιακών φοιτητών θα καθορίσουν αυτά τα οποία τελικά θα προσφερθούν
 Ι. Μαθήματα Κορμού

Τα μαθήματα κορμού για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι:ΙΙ. Μαθήματα Εξειδίκευσης
 
 
Κωδικός
Περιοχή 
Τίτλος Μαθήματος
Υπεύθυνος
6611 ΓΕΝΙΚΑ Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ Κάβουρας
6612 ΓΕΝΙΚΑ  Έμπειρα Συστήματα στη Γεωπληροφορική Αργιαλάς
6613 ΓΕΝΙΚΑ Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης Κάβουρας
6621 Γεωδαισία  Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχ. Γεωδαισίας Μπαλοδήμος, Σταθάς
6622 Γεωδαισία  Αποτυπώσεις Μεγάλων Κλιμάκων 

Γεωργόπουλος

6631 Τηλεπισκόπηση Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης Αργιαλάς
6632 Τηλεπισκόπηση  Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφοριών Γης καιΠεριβάλλοντος Ρόκος
6636 Φωτογραμμετρία  Ψηφιακές Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι

Γεωργόπουλος, Καρράς, Ιωαννίδης

6641 Χαρτογραφία Ειδικά Κεφάλαια Χαρτογραφίας Φιλιππακοπούλου
6642 Χαρτογραφία  Αναλυτικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Χαρτογραφίας Νάκος
6643 Χαρτογραφία Ψηφιακή Τεχνολογία και Χαρτογραφική Παραγωγή Τσούλος
6644 Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου Ανάλυση Οικιστικών Συστημάτων Σιόλας
6646 Σχεδιασμός του Χώρου Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός με χρήση ΓΣΠ Κουτσόπουλος
6647 Περιβάλλον Μέθοδοι και Τεχνικές Εκτίμησης ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων- Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Κασσιός
6652 Κτηματολόγιο  Αξίες και Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων Ζεντέλης
6661 Τεχνικά Έργα  Θεωρία Παραμορφώσεων στις Κλίμακες Φλοιούκαι Τεχνικών Έργων  Σακελλαρίου
6665 Συγκοινωνιακά Έργα  Χρήση Συστημάτων Πληροφορικής στην Οδική Υποδομή  Ψαριανός
6671 (Γεω)Πληροφορική Χωρικές Βάσεις Δεδομένων Σελλής
6675 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές Γεωστατιστικής  Μόδης
6676 Γεωλογικές Επιστήμες Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Μεταλλευτική Παναγιώτου

Η ΕΔΕ του ΠΜΣ Γεωπληροφορική μπορεί με απόφασή της που επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ της οικείας Σχολής και εφόσον δεν αλλάζει την φυσιογνωμία του ΠΜΣ να τροποποιεί (προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση, αλλαγή περιεχομένου, κλπ.) γνωστικές - ερευνητικές περιοχές τα μαθήματα όλων των κατηγοριών καθώς και να εγκρίνει και άλλα μαθήματα τα οποία θα προσφέρονται από άλλα Σχολές του ΕΜΠ, ανάλογα με την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήμης.
 ΙΙΙ. Μεταπτυχιακά σεμινάρια

Τα μεταπτυχιακά σεμινάρια αφορούν ένα γνωστικό αντικείμενο ή συνδυασμό αυτών όπως καλύπτονται στα μαθήματα επιλογής. Σε αυτά περιλαμβάνεται και Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Έρευνας.
 ΙV. Ερευνητική Μεταπτυχιακή Εργασία

Έρευνα και συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η τελευταία αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ που ορίζεται από την ΕΔΕ.
  
. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Όλα τα Δ.Π.Μ.Σ. στα οποία το Ε.Μ.Π. είναι ο αποκλειστικός ακαδημαϊκός φορέας, εντάσσονται σε ενιαίο «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο» το οποίο εισηγείται η Σ.Ε.-Μ.Σ. στη Σύγκλητο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και εγκρίνεται μέχρι τέλους Μαρτίου. Οι γενικές αρχές δομής και σύνθεσης του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου των Δ.Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:

* Εφόσον ο Μ.Φ. έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις, η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί επίσης να γίνει και κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την έκδοση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων των 2 τετραμήνων.
 
 
 
. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Γραμματεία ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»  Γραμματεία ΣΑΤΜ
Υπόψη: Κας Ε. Παλιάτσου  Υπόψη: Κας Μ. Μπεζεριάνου
Τηλ: 210-772-2724 Τηλ: 210-772-2781
Fax: 210-772-3802 Fax: 210-772-2690 
e-mail: epal@survey.ntua.gr,geoinfo@survey.ntua.gr

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κτίριο Λαμπαδαρίου
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
 


Last updated: 4/7/2006 - please send comments here
Κεντρική σελίδα
Σ.Α.Τ.Μ. 
Κεντρική σελίδα
Ε.Μ.Π.