Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ

Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σελίδα Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου           

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA

·        Τοποθεσία

·        Υποδομή

·        Ανακοινώσεις

·        Νέα
 

Σκοπός και Αντικείμενο των Εργαστηρίων


Τα Εργαστήρια Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκαν μετά από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π 19?? και υπάγονται στον Τομέα Τοπογραφίας της Σ.Α.Τ.Μ.

 

Κύριο αντικείμενο των Εργαστηρίων Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους. 

 

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα Εργαστήρια

 

·         Αναπτύσσουν ή/και συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα των Εργαστηρίων,

·         αναπτύσουν και συντονίζουν νέα ερευνητικά προγράμματα για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,

·         συμμετέχουν ενεργά στη συνεργασία με όλα τα ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονοτεχνικούς και λοιπούς φορείς, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συναντώνται, συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων.

 

 

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
Τηλ.: 210 – 7722668-9
Fax: 210 – 7722670

 

Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου
Τηλ.: 210 – 7722665-6
Fax: 210 – 7722670

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ

·        Προσωπικό

·        Μαθήματα

·        Σημειώσεις

·        Σεμινάρια

ΕΡΕΥΝΑ/

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

·        Προγράμματα

·        Υπηρεσίες

·        Φορείς συνεργασίας

·        Δημοσιεύσεις

·        Διπλωματικές

·        Παρουσιάσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σελίδα ΣΧΟΛΗΣ ΑΤΜ   ·  Σελίδα ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 


© 2003 – ΕΜΠ/ΣΑΤΜ
Last Updated: January 9, 2003
http://www.survey.ntua.gr/main/labs/hgeod/hgeod-g.html