ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθήματα

Στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. υπηρετούν 3 Διδάκτορες Μηχανικοί μέλη ΔΕΠ, 4 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί μέλη ΕΕΔΙΠ, 1 μέλος ΕΤΕΠ, 1 μέλος ΙΔΑΧ και 7 υποψήφιοι διδάκτορες. Το Εργαστήριο διδάσκει σήμερα τα μαθήματα:

Σεμινάρια και λοιπές Επιστημονικές Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.:

  • έχει οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Ε.Μ.Π. και του Τ.Ε.Ε. πέντε σεμινάρια στα πεδία Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης του Περιβάλλοντος,
  • συμμετέχει σε Διεπιστημονικά Σεμινάρια,
  • συνέβαλε και συμβάλλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"
  • συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών.


SearchNTUA