ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
  ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ

  9ου Εξαμήνου, ακ.έτος 2006-2007

 

  Αρχή  l  Περιεχόμενο και ύλη μαθήματος  l  Θέμα Α  l  Θέμα Β l  Διδάσκοντες l  Ανακοινώσεις


Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρει εμβάθυνση και εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειρίας στη περιοχή της Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των σύγχρονων γεωδαιτικών προβλημάτων.

Το μάθημα αυτό διδάσκεται ως συνέχεια των υποχρεωτικών μαθημάτων της Γεωδαισίας ΙV (Ανώτερη Γεωδαισία) και Γεωδαισίας V (Δορυφορική Γεωδαισία), των οποίων το σύνολο των γνώσεων θεωρούνται ουσιαστικά ως προαπαιτούμενες. Είναι φανερό ότι εξ ίσου αναγκαίες θεωρούνται οι γνώσεις που προσφέρουν και τα αμέσως προηγούμενα μαθήματα Γεωδαισίας (Ι –ΙΙΙ), καθώς και η εμπειρία των Μεγάλων Γεωδαιτικών Ασκήσεων Ι και ΙΙ.

Συχνά, στα προς επίλυση θέματα, χρησιμοποιούνται προηγμένα υπολογιστικά πακέτα ενώ μπορεί να ζητηθεί να επιλυθούν με την ΜΕΤ κάποια προβλήματα. Θεωρείται, λοιπόν, αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του μαθήματος οι σπουδάστριες και σπουδαστές που θα το πάρουν να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις τόσο στην Θεωρία Σφαλμάτων & ΜΕΤ Ι όσο και στην Πληροφορική (Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματιστικές Τεχνικές).