ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Κτηματολόγιο
Εργαστήριο 
Γεωγραφίας & Ανάλυσης Χώρου
Εργαστήριο  Εγγειοβελτιωτικών  'Εργων & Διαχείρισης  Υδατικών Πόρων Εργαστήριο 
Συγκοινωνιακής 
Τεχνικής
Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου