Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

προσωπικό

εκπαίδευση

εξοπλισμός

έρευνα

σύνδεσμοι

κεντρική σελίδα

Ευαγγελία Λάμπρου

 

Επικοινωνία:
Γραφείο: Κτ. Λαμπαδάριο, 2ος όροφος, 216
Τηλέφωνο: 210 772 2737
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: litsal@survey.ntua.gr

Θέση:
Επίκουρη Καθηγήτρια (2010-σήμερα)

Ακαδημαϊκές Σπουδές:
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (1990)
Διδάκτορας Μηχανικός Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων, Ε.Μ.Π. (2003)

Ερευνητικές και Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
Μελετητής του νόμου 716/77 (Τάξη Α , Κατηγορίες 10 & 16)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετικά με Διερεύνηση προσανατολισμού μνημείων, Αποτυπώσεις σε μεγάλες κλίμακες, Έλεγχος και βαθμονόμηση γεωδαιτικών οργάνων, Αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις (αστρονομικό αζιμούθιο, αστρονομικές συν/νες, υψόμετρο γεωειδούς)

Ερευνητικά Προγράμματα (2000 -σήμερα)
Συμμετοχή στο έργο "Ανάπτυξη σύγχρονων τοπογραφικών και ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την γεωμετρική τεκμηρίωση και τελική αρχιτεκτονική ψηφιακή απεικόνιση βυζαντινών μνημείων με εφαρμογή στην Ιερά Μονή Δαφνίου" , Υπουργείο Πολιτισμού (1999-2000)
Συμμετοχή στο έργο "Ειδική τοπογραφική αποτύπωση βραχωδών πρανών φρουρίου Μήθυμνας, νήσου Λέσβου", Υπουργείο Πολιτισμού (2001)
(βλ. Ερευνητικά Προγράμματα του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.)

Δημοσιεύσεις (2000- σήμερα)
βλ. Δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Επιστημονικές Οργανώσεις:
Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
Μέλος Ενωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ)

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/litsal/