Κτηματολόγιο 7ου εξαμήνου
Education - Cadastre (7th semester)
 
  • Υποχρεωτικό - Εργαστηριακό μάθημα
  • 4 ώρες / εβδομάδα
  • 7 Ασκήσεις, Προαιρετικό Θέμα εξαμήνου
  • Βαθμολογία: Γραπτή εξέταση: 50%, Ασκήσεις: 50%, Θέμα: προσθετικά
  • Απαιτούμενες γνώσεις σε Η/Υ: Απλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows
  • Σημειώσεις: Σημειώσεις από τις παραδόσεις
  • Βοηθήματα: Οδηγίες επίλυσης ασκήσεων

Στόχος μαθήματος:
Να γνωρίσει ο σπουδαστής τις βασικές τεχνικές, νομικές και οικονομικές έννοιες που συνδέονται με την ιδιοκτησία. Να γνωρίσει ο σπουδαστής τις κοινωνικές και διοικητικές διαδικασίες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ιδιοκτησία. Να γνωρίσει τις τεχνικές μεθόδους και τα νομικά πλαίσια που συνδέονται με τη σύνταξη, τήρηση και ενημέρωση του Κτηματολογίου. Να γνωρίσει τις μορφές προς τις οποίες εξελίσσονται τα σύγχρονα Κτηματολόγια καθώς και τους τομείς με τους οποίους συνδέεται ή εξυπηρετεί το Κτηματολόγιο. Να γνωρίσει τις επιλογές, τις διαδικασίες, τις προδιαγραφές και το νομικό πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Αναλυτικό περιεχόμενο σε εβδομάδες:
Η σημασία της γης και η έννοια της ιδιοκτησίας. Νομική διάσταση: κυριότητα, νομή, κτήση και περιορισμοί κυριότητας, ειδικά δικαιώματα. Οικονομική διάσταση: αξία ακινήτων, εκτιμήσεις, φορολογία. Τεχνική διάσταση: στοιχεία τεχνικής νομοθεσίας, εφαρμογή τίτλων. Διαμόρφωση των γεωτεμαχίων στον αστικό, αγροτικό και δασικό χώρο: πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού, αναδασμοί. Έννοια και ιστορική εξέλιξη του Κτηματολογίου. Παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα Κτηματολογίου. Αρχές Ανάπτυξης Συστημάτων Κτηματολογίου. Χαρακτηριστικά και περιεχόμενο του Κτηματολογίου. Νομική & Τεχνική διάσταση του Κτηματολογίου. Κτηματολογικά Βιβλία, αναλογικοί & ψηφιακοί Κτηματολογικοί Χάρτες, Κτηματολογικός Αριθμός. Διαδικασίες σύνταξης, τήρησης και ενημέρωσης Κτηματολογίου. Εθνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική αναφορά. Αναπτυσσόμενο σύστημα. Βασικές επιλογές Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Μέθοδοι συλλογής της κτηματολογικής πληροφορίας. Νομικό πλαίσιο, τεχνικές προδιαγραφές και κόστος εργασιών. Διοικητική δομή του συστήματος. Οργάνωση, διαχείριση και τήρηση - ενημέρωση του Συστήματος.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στο mycourses
** απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (central) του ΕΜΠ **


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 01.06.2010