Αξίες και Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων - ΜΠΣ Γεωπληροφορική
Education - Real Estate Valuation & Development/Exploitation (Geoinformatics)
 
 • Κωδικός μαθήματος: GEO 6652
 • Μάθημα εξειδίκευσης
 • 2 ώρες / εβδομάδα
 • Διδακτικές Μονάδες: 2
 • Ασκήσεις, Υποχρεωτικά Θέματα εξαμήνου
 • 2 διδακτικές μονάδες
 • Βαθμολογία: Βιβλιογραφική εργασία και παρουσίαση: 20%, Ασκήσεις - Εργαστήριο: 20%, Θέμα εξαμήνου: 20%, Προφορική εξέταση: 40%
 • Απαιτούμενες γνώσεις σε Η/Υ: Απλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows
 • Διδακτικό Εγχειρίδιο: 1. "Real Estate. Αξία.Εκτιμήσεις.Ανάπτυξη.Επενδύσεις.Διαχείριση" Π.Ζεντέλης, 2. "Real Estate Finance and Investments" Brueggeman – Fisher, 3. "Real Estate Development. Principles and Process" Miles – Berens - Weiss, 4. Πίνακες τιμών και χάρτες ΣΑΠΑΑ, 5. Αναπτυξιακός Νόμος
 • Πολλαπλή Βιβλιογραφία: 1. "An international survey of taxes on land and buildings" Youngman, 2. "Betts basic real estate appraisal", 3. "GIS in real estate", 4. "Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων" Αληφαντης, 5. "The dictionary of real estate appraisal", 6. "Appraising residential properties", 7. "Electronic data interchange and the appraisal office", 8. "The value of land: 1998 annual review", 9. "Government actions affecting land and property values", 10. "Economic and tax policy", 11. "Market analysis for valuation appraisals" Fanning, 12. "Measuring use- value assessment tax expenditures" Anderson, 13. "Policies and mechanism on land value capture" Alven, 14. "Metrology for land and housing market analysis" Gareth, 15. "Real Estate valuation in global markets" Brueggeman, 16. "The appraisal of real estate", 17. "Legal issues in property valuation and taxation" Youngman
 • Χρησιμοποιούμενο λογισμικό: ArcGIS, B-Axies, CAMA2000

Στόχοι μαθήματος:
Ο πρώτος στόχος είναι να εξεταστεί η Αξία των Ακινήτων ως στοιχείο λειτουργίας της “αγοράς” και η εξ αυτού του λόγου δυνατότητα προσδιορισμού της με τη βοήθεια ανάλυσης των παραγόντων που την επηρεάζουν και των παραδοσιακών ή σύγχρονων μεθόδων μαζικών εκτιμήσεων.
Ο δεύτερος στόχος είναι να εξεταστούν οι διαδικασίες και τα βήματα ανάπτυξης – αξιοποίησης των Ακινήτων κατά κατηγορία και ειδικότερα θέματα που αφορούν στη μελέτη σκοπιμότητας της επένδυσης, στη δυνατότητα χρηματοδότησης, στην έρευνα της αγοράς για διάθεση του προϊόντος, στη διαχείριση της Ακίνητης επένδυσης και στους αναμενόμενους οικονομικούς κύκλους.

Αναλυτικό περιεχόμενο:
Η αξία ακινήτων. Φύση. Περιεχόμενο. Έννοιες. Ορισμοί. Ανάλυση και Λειτουργία της “Αγοράς Ακινήτων”. Συνθήκες ισορροπίας και επάρκειας. Νόμος ζήτησης-προσφοράς. Η εξέλιξη των τιμών. Η αναγκαιότητα προσδιορισμού της Αξίας. Προβλέψεις νομοθεσίας. Φορολογία ακινήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την “Αγορά Ακινήτων”. Ταξινόμηση. Επιδράσεις. Χωρική αλληλεξάρτηση. Η χρήση των Ακινήτων ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της τιμής. Περιορισμοί χρήσεων. Βέλτιστη χρήση. Παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης και χρησιμοποίηση τους κατά περίπτωση. Ανάπτυξη συστήματος “Μαζικών Εκτιμήσεων” Ακινήτων. Εκτιμήσεις με χρήση G.I.S.
Η ανάπτυξη - αξιοποίηση Ακινήτων (Real Estate Development ή RED). Θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και διαδικασίες RED. Κατηγορίες επενδύσεων για RED. Σχεδιασμός της στρατηγικής, επιλογή θέσης, ανάλυση της αγοράς, υπάρχοντες περιορισμοί. Μελέτη σκοπιμότητας, δυνατότητες χρηματοδότησης ή επιδότησης μέσω Αναπτυξιακών Νόμων. Ανάλυση κόστους, σχεδιασμός της επένδυσης, σύνταξη business plan. Υλοποίηση και διαχείριση της επένδυσης.

Σκοπιμότητα:
Η γενική και ειδική γνώση του αντικειμένου του μαθήματος θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη μιας πληρέστερης σχέσης μεταξύ του σπουδαστή και του παράγοντα “γη” που δεν θα πρέπει να είναι μόνο μετρητική. Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανάπτυξη των Ακινήτων, στοιχεία που ασφαλώς περιλαμβάνονται στο γνωστικό του περιεχόμενο και διευρύνουν την επαγγελματική του προοπτική.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στο mycourses
** απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (central) του ΕΜΠ **


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 01.06.2010