Κτηματολόγιο & Συστήματα Πληροφοριών Γης 8ου εξαμήνου
Education- Cadastre & LIS (8th semester)
 
  • Κατ'επιλογήν - Εργαστηριακό μάθημα
  • 4 ώρες / εβδομάδα
  • 6 Ασκήσεις, Προαιρετικό Θέμα εξαμήνου
  • Βαθμολογία: Γραπτή εξέταση: 50%, Ασκήσεις: 50%, Θέμα: προσθετικά
  • Απαιτούμενες γνώσεις σε Η/Υ: Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows, επιθυμητή εμπειρία σε GIS software
  • Συνιστώμενες γνώσεις σε μαθήματα: Κτηματολόγιο 7ου εξαμήνου
  • Σημειώσεις: Σημειώσεις από τις παραδόσεις
  • Βοηθήματα: Οδηγίες επίλυσης ασκήσεων

Στόχος μαθήματος:
Να συμπληρώσει τις γνώσεις των σπουδαστών στην ανάπτυξη των σύγχρονων Συστημάτων Κτηματολογίου σχετικά με την τεχνική, νομική & οικονομική τους διάσταση. Να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθολογισμένη ανάπτυξη των Σ.Π.Γ, θεωρουμένων ως εργαλείων αποφάσεων και να αναπτύξει με συγκεκριμένες εφαρμογές τους τομείς που σήμερα τα Σ.Π.Γ. εξυπηρετούν.

Αναλυτικό περιεχόμενο σε εβδομάδες:
Νομική διάσταση Κτηματολογικών Συστημάτων. Ανάλυση του νομικού πλαισίου του Συστήματος του Ε.Κ. και υπάρχοντα προβλήματα. Νομικές προδιαγραφές. Τεχνική διάσταση Κτηματολογικών Συστημάτων. Ανάλυση των προδιαγραφών σύνταξης Ε.Κ. και προβλήματα στον Αστικό, Αγροτικό & Δασικό χώρο. Οικονομική διάσταση των Κτηματολογικών Συστημάτων. Αρχές ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και Διοικητικής Αποκέντρωση. Το μέλλον των Κτηματολογικών Συστημάτων σε διεθνές επίπεδο. Συστήματα Πληροφοριών Γης. Ορισμοί. Τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη Σ.Π.Γ. Ψηφιακός χάρτης. Αναλυτικά και ψηφιακά δεδομένα. Μέθοδοι Συλλογής και Διαχείρισης χωρικής πληροφορίας. Λογισμικό. Ενημέρωση με στοιχεία από διαφορετικές πηγές. Συλλογή, Διαχείριση ιδιοκτησιακών και θεματικών πληροφοριών. Βάσεις δεδομένων. Αρχές σχεδιασμού, δομή, διαχείριση, παρουσίαση δεδομένων, παραγωγή προϊόντων. Ανάπτυξη ορθολογισμένων Σ.Π.Γ. Τομείς λειτουργίας, διαχείρισης & πολιτικής. Το Σ.Π.Γ. ως εργαλείο Διαχείρισης πόρων και ως εργαλείο αποφάσεων εφαρμογών. Βασικά υποσυστήματα Σ.Π.Γ. και περιεχόμενο εκάστου. Προτεραιότητες. Τομείς εξυπηρέτησης. Εφαρμογές. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των σύγχρονων Κτηματολογικών Συστημάτων. Σύγχρονα Συστήματα Κτηματολογίου και Σ.Π.Γ. που λειτουργούν.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στο mycourses
** απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (central) του ΕΜΠ **


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 01.06.2010