Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης 9ου εξαμήνου
Education - Real Estate Valuation & Lamd Management (9th semester)
 
  • Κατ' επιλογήν μάθημα
  • 3 ώρες / εβδομάδα
  • 6 Ασκήσεις, Προαιρετικό Θέμα εξαμήνου
  • Βαθμολογία: Γραπτή εξέταση & Ασκήσεις, Θέμα: προσθετικά
  • Απαιτούμενες γνώσεις σε Η/Υ: Απλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον MS Windows
  • Συνιστώμενες γνώσεις σε μαθήματα: Κτηματολόγιο 7ου εξαμήνου, Κτηματολόγιο & ΣΠΓ 8ου εξαμήνου
  • Σημειώσεις: Σημειώσεις από τις παραδόσεις
  • Βιβλίο: Real Estate.Αξία.Εκτιμήσεις.Ανάπτυξη.Επενδύσεις.Διαχείριση - Π.Ζεντέλης
  • Βοηθήματα: Οδηγίες επίλυσης ασκήσεων

Στόχος μαθήματος:
Η γενική και ειδική γνώση του αντικειμένου του μαθήματος θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη μιας πληρέστερης σχέσης μεταξύ του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού και του παράγοντα «γη» που δε θα πρέπει να είναι μόνο μετρητική. Η γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ανάπτυξη της γης, στοιχεία που ασφαλώς περιλαμβάνονται στο γνωστικό του περιεχόμενο και διευρύνουν την επαγγελματική του προοπτική.

Αναλυτικό περιεχόμενο σε εβδομάδες:
Η αξία των ακινήτων. Φύση. Περιεχόμενο. Έννοιες. Ορισμοί. Ανάλυση και Λειτουργία της «Αγοράς Ακινήτων». Συνθήκες ισορροπίας και επάρκειας. Νόμος ζήτησης-προσφοράς. Η εξέλιξη των τιμών. Η αναγκαιότητα προσδιορισμού της Αξίας. Προβλέψεις νομοθεσίας. Φορολογία ακινήτων. Παράγοντες που επηρεάζουν την «Αγορά Ακινήτων». Ταξινόμηση. Επιδράσεις. Χωρική αλληλεξάρτηση. Η χρήση των Ακινήτων ως βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της τιμής. Περιορισμοί χρήσεων. Βέλτιστη χρήση. Παραδοσιακές μέθοδοι εκτίμησης και χρησιμοποίησή τους κατά περίπτωση. Ανάπτυξη συστήματος «Μαζικών Εκτιμήσεων» Ακινήτων. Εκτιμήσεις με χρήση G.I.S. Μεθοδολογία GRSA. Ανάπτυξη συστημάτων CAV. Το σύστημα CAMA. Η Αξία των Ακινήτων σαν στοιχείο του Κτηματολογίου ή των σύγχρονων Συστημάτων Πληροφοριών Γης. Το «σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του Υπ. Οικονομικών». Διαχείριση Γης. Εργαλεία διαχείρισης. Σύστημα Land Information management. Οικονομικές δυνατότητες και νομικοί περιορισμοί επενδύσεων για την ανάπτυξη των Ακινήτων και κατά κατηγορία. Ειδικές κατηγορίες και ειδικές εφαρμογές.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και εκπαιδευτικό υλικό θα βρείτε στο mycourses
** απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (central) του ΕΜΠ **


Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο & Σ.Π.Γ. - Αξίες Ακινήτων & Διαχείριση Γης - Προπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες

Αξίες & Ανάπτυξη /Αξιοποίηση Ακινήτων (ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) - Μεταπτυχιακές Διπλωμ.Εργασίες - Σεμινάρια

Τελευταία ενημέρωση: 01.06.2010