Κωδικός αριθμός 6402

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή στις αναλογικές και ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος. Αντικείμενο, κλίμακες, χρησιμότητα. Βασικές μετρήσεις και ποσοτικές εκτιμήσεις. Οι επίγειες εναέριες και διαστημικές δυνατότητες μέτρησης, παρατήρησης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, των εμφανίσεων και των μεγεθών των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών διαδικασιών και έργων. Εφαρμογές στην διερεύνηση και τεκμηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σχεδίων. Βασικές προεπεξεργασίες και επεξεργασίες δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Ενισχύσεις ΨΤΑ, Φίλτρα. Ταξινομήσεις ΨΤΑ. Ανίχνευση, καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών Χρήσεων Γης και των συνεπειών φυσικών καταστροφών με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές. Εργαστήριο Εφαρμογών. Σεμινάριο Διεπιστημονικής Έρευνας. Διαλέξεις, κοινές παρουσιάσεις και σεμιναριακές συζητήσεις με προσκεκλημένους καθηγητές και επιστήμονες οι οποίοι ολοκληρώνουν σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος την γνωστική του βάση.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Δ. Αργιαλάς,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Δ. Aργιαλάς
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Β. Καραθανάση,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων


Δρ. Μηχ. Π. Κολοκούσης

Υπ. Δρ. Μηχ. Β. Ανδρώνης

 

Γνωστικό πεδίο


Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή