Γενικές Πληροφορίες
για το ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

   


 

Αντικείμενο


Αντικείμενο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

 

Βασική Φιλοσοφία


Η ολοκληρωμένη (ταυτόχρονα, στο χώρο και τον χρόνο, οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και τεχνική/τεχνολογική) ανάπτυξη υπερβαίνει δημιουργικά, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τις εγγενείς αντιφάσεις της "βιώσιμης" ή "αειφόρου". Και αυτό γιατί κοσμοθεωρητικά και επιστημονικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών επιλογών, διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης και σχέσεων και συστημάτων χρήσεων γης, παραγωγής, διανομής, απασχόλησης και κατανάλωσης, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκεται να συντελείται με πλήρη σεβασμό και σε διαλεκτική αρμονία με τον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά στο φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον ως αναπόσπαστο μέρος του
.

 

Σκοποί


Σκοποί του Προγράμματος είναι:

  • η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα

  • η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.
 

Μεθοδολογία


Το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" υποστηρίζει τη διεπιστημονική και ολιστική μεθοδολογία έρευνας, μελέτης και αντιμετώπισης των θεμάτων και προβλημάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης.


Ο κατακερματισμός της γνώσης σε γνωστικά πεδία ειδικοτήτων, ενώ σημάδεψε σε παγκόσμιο επίπεδο την πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας μέχρι τη δεκαετία του 1950, σήμερα φαίνεται να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, ιδιαίτερα στη διερεύνηση και αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολύπλοκων και πολυδιάστατων αναπτυξιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έτσι απαιτείται να διαμορφωθούν με σοβαρότητα και επιστημονική και κοινωνική ευθύνη οι κατάλληλες προϋποθέσεις διεπιστημονικής παιδείας και έρευνας για τη σφαιρική/ολιστική θεώρηση, διερεύνηση, μελέτη και αντιμετώπισή τους.


Η διεπιστημονική συνεργασία, αυτονοήτως, προϋποθέτει την ουσιαστική ειδική επιστημονική συγκρότηση και επάρκεια των μελών της διεπιστημονικής ομάδας η οποία θα κληθεί να ερευνήσει, να μελετήσει και να αντιμετωπίσει θέματα και προβλήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Η συνεργιστική δυναμική τους συμβάλλει στην ανάπτυξη των βέλτιστων δυνατών αλληλεπιδράσεών τους και στην ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των επιμέρους γνωστικών πεδίων, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη σύνθεση νέων ολιστικών μεθόδων για τη διερεύνηση κάθε προβλήματος, υπερβαίνοντας τους αντικειμενικούς περιορισμούς του κατακερματισμού της γνώσης.

 

Βασικά Εργαλεία


Τ
α βασικά εργαλεία τα οποία αξιοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος είναι:

  • η συστηματική διεπιστημονική διδακτική και ερευνητική εργασία, συνεργασία και αλληλεπίδραση διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών

  • η αλληλεπίδραση διδασκόντων με σημαντική πείρα ο καθένας στο πεδίο του, αλλά και με τεκμηριωμένη διάθεση γόνιμης διεπιστημονικής συνεργασίας στην έρευνα των θεμάτων περιβάλλοντος και ανάπτυξης

  • η αξιοποίηση της σημαντικής ειδικότερης ερευνητικής, τεχνολογικής και διδακτικής υποδομής του ΕΜΠ

  • η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια, στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης του Προγράμματος.
 

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι


Το ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
2.
Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση του ΜΔΕ διαρκούν κατ' ελάχιστο ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον των δύο ετών.


Οι κάτοχοι ΜΔΕ μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών τους σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται μετά από θετική εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής προς τη Σχολή υποδοχής και αποδοχή της Σχολής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2009