Πρόγραμμα Σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην κατεύθυνση
"Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών"

   


 

Δομή του Προγράμματος Σπουδών - Γενικός Βαθμός ΜΔΕ


Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών" από τους εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 απαιτούνται:

  • παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον δέκα μαθήματα και

  • εκπόνηση και έγκριση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας.

Ο ακριβής αριθμός και η σύνθεση των απαιτουμένων για την απόκτηση του ΜΔΕ μαθημάτων προσδιορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.


Τα μαθήματα και οι ερευνητικές εργασίες της κατεύθυνσης εξετάζουν τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος εστιάζοντας στις ιδιάζουσες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών και πραγματοποιoύνται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ) στο Μέτσοβο. Οι πρώτοι δεκατρείς (13) σε σειρά επιλογής Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ.


Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΜΔΕ υποδιαιρείται κατ΄ ελάχιστον σε τρεις εκπαιδευτικές περιόδους (τετράμηνα). Οι δύο πρώτες περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ η τελευταία αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο χρόνια από την έναρξη παρακολούθησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων.


Η ημερομηνία έναρξης διδασκαλίας των μαθημάτων της Α' (χειμερινής) περιόδου είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μεταπτυχιακά μαθήματα πραγματοποιείται μια εβδομάδα πριν από την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων.


Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της διετίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παίρνει απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό και αποχωρεί.


Ο γενικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες μιας εκπαιδευτικής περιόδου μεταπτυχιακών μαθημάτων, δηλαδή 1/3 του γενικού βαθμού. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών χαρακτηρίζεται από τις τρεις κλίμακες: Άριστα (9 ως 10), Λίαν Καλώς (7 ως 8,99), Καλώς (6 ως 6,99)
.

 

Παρακολούθηση, Εξέταση και Βαθμολογία Μαθημάτων


Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να δικαιολογήσει μόνο μια απουσία ανά μάθημα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές με αδικαιολόγητη απουσία σε ένα μάθημα αποκλείονται από τις εξετάσεις του μαθήματος. Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών σε κάθε μάθημα έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το μάθημα στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.


Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0 - 10, χωρίς κλασματικό μέρος, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το βαθμό 6. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, τα θέματα και τις λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, με συνεκτίμηση της ποιότητάς τους από τον αρμόδιο διδάσκοντα.


Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα η οποία έπεται του τέλους διδασκαλίας της εκπαιδευτικής περιόδου. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί, με τεκμηριωμένη απόφασή της, να ορίσει έκτακτη επιπλέον εξέταση για τον μεταπτυχιακό φοιτητή, μετά από αίτησή του, το Σεπτέμβριο για δύο μαθήματα κατά μέγιστο.


Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης. Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.

 

Ανάληψη, Εκπόνηση και Βαθμολογία Μεταπτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας


Η ανάληψη μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται στο τέλος της Β' (εαρινής) εκπαιδευτικής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Προγράμματος.


Το θέμα και η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης κάθε εργασίας ορίζονται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει τον επιβλέποντα και αποτελεί και την εξεταστική επιτροπή της εργασίας.


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εκδίδει κατάλογο προτεινομένων θεμάτων μεταπτυχιακών εργασιών και μνημόνιο προδιαγραφών - οδηγιών για τη δομή, τη μορφή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΜΠ.


Η διάρκεια της περιόδου εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι τρεις μήνες κατ' ελάχιστον. Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων, κατά τις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου, Ιανουαρίου και Μαΐου. Το τελικό κείμενο κάθε εργασίας πρέπει να παραδίδεται προς εξέταση στα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν την προγραμματιζόμενη προφορική εξέταση.


Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται στην κλίμακα 0 - 10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το βαθμό 6. Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας που δίνεται από τους επιμέρους εξεταστές και ως μέσος όρος, μπορεί να περιλαμβάνει μισή κλασματική μονάδα.

 

Υποστήριξη της Ολοκλήρωσης της Επιστημονικής Προσωπικότητας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Παράλληλα με τις διαλέξεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση των μεταπτυχιακών εργασιών, υλοποιούνται μια σειρά από πρόσθετες ενέργειες για την ενίσχυση της επιστημονικής προσωπικότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών. Περιλαμβάνουν τη λειτουργία του συμβούλου σπουδών κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, την υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων και μεταπτυχιακών σεμιναρίων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και συναντήσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών.


Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ένα σύμβουλο σπουδών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ο σύμβουλος συνεργάζεται με το μεταπτυχιακό φοιτητή, τον κατευθύνει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθημάτων στα οποία εγγράφεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην αρχή της κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Επίσης, παρακολουθεί την εν γένει πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΔΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των προαπαιτήσεων όπου χρειάζεται και εισηγείται προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σχετικά με την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για Διδακτορικό Δίπλωμα.


Ως σύμβουλοι σπουδών μπορούν να οριστούν κατ΄ αρχήν όλα τα μέλη ΔΕΠ τα οποία διδάσκουν στο Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάληψης μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, σύμβουλος σπουδών του φοιτητή ορίζεται πλέον το επιβλέπον τη μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία μέλος ΔΕΠ, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα να συνεχίσει να είναι σύμβουλος σπουδών και ο μέχρι τότε σύμβουλος.


Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στα Γνωστικά Πεδία Κορμού και Επιλογής του Προγράμματος, υλοποιούνται εντός, αλλά και επιπλέον των ωρών διδασκαλίας, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, μεταπτυχιακά σεμινάρια με τη συμμετοχή προσκεκλημένων Καθηγητών και ειδικών επιστημόνων και διεπιστημονικές συναντήσεις στις οποίες παρουσιάζονται και αξιολογούνται ατομικές και ομαδικές ερευνητικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με το αντικείμενο του Προγράμματος. Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις πρόσθετες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.


Οι διδάσκοντες οι οποίοι επιβλέπουν τις εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών ενθαρρύνουν τη δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ή/και την προώθηση αρίστων εργασιών προς βράβευση στο πλαίσιο σχετικών θεσμών εντός και εκτός του ΕΜΠ.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Απριλίου 2009