Διαδικασίες Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων αντιστοίχων Τμημάτων/ Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και ομoταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι ισότιμων Τμημάτων/Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή και Διδακτορικού Διπλώματος δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.


Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα φοιτητές.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει, ανάλογα με το Τμήμα/ τη Σχολή προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος πριν ενταχθεί στο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, καθώς και τα συμπληρωματικά κριτήρια ή οι πιθανές εξετάσεις σε μαθήματα, το αποτέλεσμα των οποίων θα συνεκτιμάται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, καθορίζονται από την Επιτροπή με απόφασή της
.

 

Ενδεικτικά Κείμενα για τη Φιλοσοφία του Προγράμματος


Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη", θέλοντας να βοηθήσει ουσιαστικά τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποφασίσουν αν πραγματικά τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για να περιορίσει τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής σε αυτούς που όχι μόνο έχουν στον ανώτατο βαθμό τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, αλλά και μπορούν να τεκμηριώσουν με επάρκεια την επιθυμία τους να το παρακολουθήσουν, έχει αναρτήσει στη διεύθυνσή του στο διαδίκτυο, στην ενότητα Κείμενα για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, σχετικά ενδεικτικά κείμενα Καθηγητών του, που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία, τα χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία του
.

 

Δείτε επίσης:

  • την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 1ης κατεύθυνσης σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (pdf)
  • τη φόρμα αίτησης υποψηφιότητας για τη 1η κατεύθυνση σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (doc).
  • την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 2ης κατεύθυνσης σπουδών με αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (pdf)
  • τη φόρμα αίτησης υποψηφιότητας για τη 2η κατεύθυνση σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (doc).
 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Απριλίου 2009