Κωδικός αριθμός 6405

 

Eισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας
του Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Αντιρρυπαντικές διεργασίες βιομηχανικών εφαρμογών. Μέθοδοι για τον σχεδιασμό συσκευών αντιρρυπαντικών διεργασιών. Ψυκτικές διεργασίες και περιβάλλον. Θέματα διαχείρισης ενέργειας για περιβαλλοντικά οφέλη. Το πρόβλημα των αυτοκινήτων. Μέθοδοι περιορισμού εκπομπής ρύπων. Καταλύτες. Στερεά απόβλητα - επικίνδυνα απόβλητα: Τεχνολογίες επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Σχεδιασμός και λειτουργία των χώρων τελικής απόθεσης των στερεών αποβλήτων. Βιοαποκατάσταση εδαφών. Νερό - Υγρά απόβλητα: Φυσικές, χημικές, βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Τεχνικές μείωσης της ποσότητας των αποβλήτων. Ραδιενεργή ρύπανση περιβάλλοντος: Πηγές ραδιενεργών ρύπων, διαπίστωση εμφάνισης της ρύπανσης, μεθοδολογίες απορρύπανσης.

 

Διδάσκοντες/συντονιστές


Καθηγήτρια Α. Σαγιά,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Α. Σαγιά,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Καθηγητής Κ. Ρακόπουλος,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Μ. Αναγνωστάκης,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγήτρια Ε. Ρεμουντάκη,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Διαφάνειες από τις διαλέξεις της Καθηγήτριας Α. Σαγιά

Αντιρυπαντικές διεργασίες σε βιομηχανικές εφαρμογές (pdf)

Ενεργειακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις (pdf)

Διαφάνειες από τις διαλέξεις του Επ. Καθηγητή Μ. Αναγνωστάκη

Tεύχος 1 (pdf)

Τεύχος 2 (pdf)

Τεύχος 3 (pdf)

Τεύχος 4 (pdf)

Τεύχος 5 (pdf)