Κωδικός αριθμός 6406

 

Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές
και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης
και του Σχεδιασμού

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Χώρος - Κοινωνία, ανάπτυξη και περιβάλλον: Θεωρία και Πρακτική.

Χώρος - Κοινωνία - Περιβάλλον: Εννοιολογικά ζητήματα, ζητήματα μεθοδολογίας και πρακτικής. Αναπτυξιακές επιλογές και χωρική διάρθρωση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ρύθμιση του χώρου και περιβαλλοντικός σχεδιασμός: Ερμηνευτικά πλαίσια. Νέες στρατηγικές ρύθμισης. Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε θεωρία, workshops και παρουσιάσεις σπουδαστικών εργασιών.

 

Διδάσκουσα/συντονίστρια


Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου,
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Ε. Παναγιωτάτου,
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτης ασκήσεων


Δρ. Μηχ. Κ. Βαλεριάνου

 

Γνωστικό πεδίο


Χωρικές, Οικονομικές, Κοινωνικές και Νομικές Διαστάσεις της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Περιφερειακή ανάπτυξη-Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες. (pdf)

Περιφερειακή ανάπτυξη-Περιφερειακές ανισότητες. Εισαγωγικές έννοιες. Συσσώρευση Κεφαλαίου, Χωρικός Καταμερισμός Εργασίας. (pdf)

Το Ζήτημα του Χώρου στο Σχεδιασμό. Χωρικές Διαδικασίες. Χωρικά Δεδομένα. (pdf)