Κωδικός αριθμός 6413

 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων/ Ανακύκλωση

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο


Κατηγορίες στερεών αποβλήτων. Ρυπαντικό φορτίο στα στερεά απόβλητα. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων από βιομηχανικές δραστηριότητες. Τεχνικές πρόληψης - μείωσης της ρύπανσης από βιομηχανικά στερεά απόβλητα. Διαχείριση ιλύων από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, ανακύκλωση, επεξεργασία, τελική διάθεση). Βιολογική επεξεργασία οργανικού φορτίου στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων. Θερμικές επεξεργασίες στερεών αποβλήτων. Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων - απορριμμάτων. Υφιστάμενη κατάσταση σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ευρωπαϊκό - εθνικό νομικό πλαίσιο και πολιτικές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων. Πηγές ρύπανσης εδαφών. Κατηγορίες ρύπων. Επιπτώσεις. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Χρήση μαθηματικών μοντέλων για τον προσδιορισμό της έκτασης και της χρονικής εξέλιξης της ρύπανσης. Φυσικές - χημικές μέθοδοι επεξεργασίας/εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών. Επαναχρησιμοποίηση πολυμερών και συνθέτων υλικών. Βιομηχανικά και αστικά απορρίμματα πολυμερών. Εναλλακτικές τεχνολογίες ανακύκλωσης. Εφαρμογές και αριστοποίηση επιλογών.

 

Διδάσκουσα/συντονίστρια


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου
,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου
,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Μ. Τσέζος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Συνεργάτης διδασκαλίας


Δρ. Μηχ. Α. Παπαδόπουλος

 

Γνωστικά πεδία


Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων/ Ανακύκλωση

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από έξι τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.