Κωδικός αριθμός 6433

 

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή. Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Γενικά. Υδρολογικός κύκλος. Μεταβλητές. Ισοζύγια. Μέθοδοι μέτρησης, επεξεργασίας, εκτίμησης, και πρόγνωσης υδρολογικών μεταβλητών και διεργασιών. Υδατικά ισοζύγια σε λεκάνες απορροής και συστήματα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Ακραία γεγονότα. Στατιστική ανάλυση και πρόβλεψη πλημμυρών και ξηρασιών. Το πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα. Η ξηρασία στην Ελλάδα. Κατασκευαστικά και μη κατασκευαστικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασίας. Υδατικοί πόροι. Χρήσεις νερού. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων. Εκτίμηση, αξιοποίηση, διαχείριση υδατικών πόρων. Ο τομέας του νερού στην Ελλάδα. Εκτίμηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον και κλίμα. Ανθρωπογενείς πιέσεις στον κύκλο του νερού και εκτίμηση των επιπτώσεών τους. Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους και στα έργα αξιοποίησής τους. Αλλαγή χρήσεων γης και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους και τα έργα αξιοποίησής τους. Επίδειξη περιπτώσεων εφαρμογής (case studies). Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων - πηγές ρύπανσης υδάτων -επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα. Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων. Είδη λιμνών, ποταμών. Δομή και παραγωγικότητα υδάτινων οικοσυστημάτων. Τροφική κατάσταση λιμνών. Ανάπτυξη φυτικών και ζωικών οργανισμών σε λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα. Μεθοδολογία καθορισμού ποιοτικών στόχων και συνθηκών αναφοράς για τα επιφανειακά και παράκτια ύδατα. Κριτήρια προσδιορισμού τεχνητών υδάτινων σωμάτων. Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδροφορέων. Καθορισμός ποιοτικών στόχων για υπόγεια νερά. Η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων στην Ελλάδα. Δίκτυα παρακολούθησης. Προδιαγραφές (Κατανομή - Συχνότητα - Μετρούμενες παράμετροι και βιοδείκτες). Μέθοδοι μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων στην Ελλάδα. Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων (Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία). Η αναπτυξιακή διάσταση του κύκλου του νερού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΕ. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Ασκήσεις.

 

Διδάσκουσα/συντονίστρια


Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Μ. Μιμίκου,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Μαμάης,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ν. Μαμάσης,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτης ασκήσεων


Φ. Φωτόπουλος, Πολ. Μηχανικός, ΜSc

 

Γνωστικό πεδίο


Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Σημειώσεις (pdf)