Κωδικός αριθμός 6451

 

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Βασικές έννοιες, σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις. Μεθοδολογίες διερεύνησης προσέγγισης, ανάλυσης και αξιολόγησης των βασικών διαστάσεών τους. Οι κριτικής σημασίας ιδιαιτερότητες των σχετικών στρατηγικών και πολιτικών στις Ορεινές Περιοχές. Φυσική, κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα. Αιτίες και τάσεις των διαλεκτικών σχέσεων και των μεταβολών τους δια μέσου του χρόνου. Διεπιστημονικότητα και ολιστική μεθοδολογία προσέγγισης, ανάλυσης, ερμηνείας και αξιολόγησής τους. Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Φυσική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, ανάπτυξη και περιβάλλον. Ενέργεια, ανάπτυξη και περιβάλλον. Φιλοσοφία, πολιτική, "σχολές" και επιλογές ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε πλανητικό, υπερεθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πολιτισμός, ανάπτυξη και περιβάλλον. Διαλέξεις, κοινές παρουσιάσεις και σεμιναριακές συζητήσεις με προσκεκλημένους καθηγητές και επιστήμονες οι οποίοι ολοκληρώνουν σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος την γνωστική του βάση.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκων


Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ


Λέκτορας Ε. Δημοπούλου
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτης θεμάτων


Υπ. Δρ. Μηχ. Ν. Κατσουλάκος


Β. Κώτσιος, MSc Περιβαλλοντολόγος

Γνωστικό πεδίο


Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή