Κωδικός αριθμός 6463

 

Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Βασικές έννοιες των οικονομικών του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη νεοκλασική οικονομική θεωρία. Ο μηχανισμός της αγοράς και οι φυσικοί πόροι. Δημόσια και ιδιωτικά αγαθά. Ιδιωτικό, εξωτερικό και κοινωνικό κόστος και όφελος.

Οικονομικές αξίες μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών. Αξίες χρήσης (π.χ. αναψυχή, αντιδιαβρωτική προστασία, βιοποικιλότητα, κ.ά.). Αξίες μη-χρήσης (π.χ. εγγενής αξία και αξία κληροδοτήματος).

Μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης των υδατικών πόρων. Άμεσες μέθοδοι αποτίμησης: τεχνική εξαρτημένης αποτίμησης. Έμμεσες μέθοδοι αποτίμησης: τεχνική κόστους ταξιδιού, τεχνικές υποκατάστατων αγορών, τεχνικές κόστους αποφυγής, αποκατάστασης και υποκατάστασης. Μέθοδοι μεταφοράς κόστους/οφέλους.

Τα βασικά στάδια μιας έρευνας. Σύνταξη ερωτηματολογίου. Καθορισμός πληθυσμού. Προσδιορισμός κατάλληλου στατιστικού δείγματος. Τεχνικές δειγματοληψίας. Μέθοδοι συνέντευξης. Κωδικοποίηση απαντήσεων. Επεξεργασία αποτελεσμάτων. Σύνταξη τελικής έκθεσης.

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων με το λογισμικό SPSS . Εισαγωγή δεδομένων. Βασική στατιστική επεξεργασία. Δημιουργία πινάκων - γραφημάτων. Στατιστικοί έλεγχοι (έλεγχος συνάφειας, κ.ά.). Οικονομετρική ανάλυση: παραμετρική και μη-παραμετρική εκτίμηση της προθυμίας για πληρωμή.

Υλοποίηση έρευνας με τη μέθοδο της Εξαρτημένης Αξιολόγησης ή της Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού για θέμα σχετικό με τις ορεινές περιοχές.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος
,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

Επ. Καθηγητής Δ. Δαμίγος,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων


Υπ. Δρ. Μηχ. Σ. Γιαννακοπούλου

Υπ. Δρ. Μηχ. Ν. Κατσουλάκος

 

Γνωστικό πεδίο


Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • Περιγραφή - περιεχόμενο του μαθήματος (pdf)