Κωδικός αριθμός 6464

 

Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Βασικές γνώσεις οικολογικής θεωρίας: οικοσυστήματα, πληθυσμοί, ροή ενέργειας, βιογεωχημικοί κύκλοι, εξέλιξη της Βιόσφαιρας. Περιβαλλοντική πολιτική. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Διατήρηση - Συντήρηση - Διαχείριση - Προστασία - Αειφορία - Πράσινη Ανάπτυξη. Κοινωνική συναίνεση, κοινωνικές δυνάμεις άρνησης ή προώθησης της διατήρησης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορεινού χώρου. Σύγχρονα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και τρόποι προστασίας: 1) Προστατευτέοι τόποι, με έμφαση στον ορεινό χώρο. Εθνικοί δρυμοί, περιοχές ΦΥΣΗ 2000, Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους. Παραδοσιακοί οικισμοί. Οργάνωση πληροφορίας. Δυνατότητες εφαρμογών βάσεων δεδομένων στη διαχείριση. Βάση δεδομένων για την Ελληνική Φύση 2) Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 3) Ορθολογική και μη ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, παραδείγματα με έμφαση στον ορεινό χώρο 4) Ενεργειακό πρόβλημα, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές.

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Αν. Καθηγητής Κ. Χατζημπίρος
,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Μεθοδολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (pdf)
  • New Water Culture (pdf)