Κωδικός αριθμός 6467

 

Κτηματολόγιο, Πολιτική και Χρήσεις Γης

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Γη και Ιδιοκτησία Γης στις Ορεινές Περιοχές. Κτηματολόγιο και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη. Οι κριτικής σημασίας ιδιαιτερότητες των Ορεινών Περιοχών. Βασικές έννοιες, σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις σε συνταγματικό, νομοθετικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και τεχνικό/τεχνολογικό επίπεδο. Η Πολιτική Γης στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τις προσπάθειες θεσμοθέτησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της Πολιτικής Γης η οποία ασκήθηκε στην Ελλάδα σε οριακές περιόδους της πολιτικής ιστορίας της (Διανομές Εθνικών Γαιών, Αναδασμοί, Εκκλησιαστική και Μοναστηριακή Περιουσία κλπ). Ανταγωνισμοί Χρήσεων Γης και Χωροταξικός Σχεδιασμός στις Ορεινές Περιοχές. Νέες τεχνολογίες, Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης. Η αγορά ελληνικής γης από ξένους. Η συμβολή του Ολοκληρωμένου Αναπτυξιακού Κτηματολογίου και των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση Πολιτικών και Χρήσεων Γης στις Ορεινές Περιοχές.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες


Λέκτορας Ε. Δημοπούλου,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Ομότιμος Καθηγητής Δ. Ρόκος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Κτηματολόγιο, Πολιτική και Χρήσεις Γης

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή