Κωδικός αριθμός 6456

 

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας
του Περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή στα θέματα ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Γενική αναφορά στη ρύπανση Περιβάλλοντος. Νερά - Υγρά Απόβλητα. Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Στερεά απόβλητα. Πηγές και ποιότητα στερεών αποβλήτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Μείωση, πρόληψη. Ανακύκλωση. Ανάκτηση. Επεξεργασία. Τελική διάθεση. Επικίνδυνα απόβλητα. Κατηγοριοποίηση επικινδύνων αποβλήτων. Ρύπανση από επικίνδυνα απόβλητα. Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Εφαρμογές στις ορεινές περιοχές.

Αντιρρυπαντικές διεργασίες βιομηχανικών εφαρμογών. Μέθοδοι για το σχεδιασμό συσκευών αντιρρυπαντικών διεργασιών. Ψυκτικές Διεργασίες και περιβάλλον. Θέματα διαχείρισης ενέργειας για περιβαλλοντικά οφέλη. Εφαρμογές στις ορεινές περιοχές

 

Συντονίστριες


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Α. Σαγιά,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκουσες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου,
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγήτρια Α. Σαγιά,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτης διδασκαλίας


Δρ. Μηχ. Α. Παπαδόπουλος

 

Γνωστικά πεδία


Ρύπανση Περιβάλλοντος στις Ορεινές Περιοχές

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Σημειώσεις για το μάθημα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου μαθήματος της πρώτης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον & Ανάπτυξη". Κάντε κλικ εδώ